1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stage Espagne 14/10/2022 - 16/10/2022 - Ideo Geiko 01 - Gorai

Kumite Dachi
Oi Tsuki
Gyaku Tsuki
Oi Ashi (jambe arrière viens au niveau de la jambe avant)
Jodan Mawashi Geri
Ushiro Oi Ashi
Gyaku Tsuki

Ido Geiko 01

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Oi Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki, Chudan Oi Tsuki
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai

Ido Geiko 02

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Gyaku Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki
Marche arrière
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Gyaku Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki

Ido Geiko 03

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement 01
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Jodan Uke, Gyaku Jodan Uke
Déplacement 02
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Chudan Soto Uke, Gyaku Chudan Soto Uke
Déplacement 03
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Chudan Uchi Uke, Gyaku Chudan Uchi Uke
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Gedan Barai, Gyaku Gedan Barai

Ido Geiko 04

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke, Jodan Morote Tsuki
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke, Jodan Morote Tsuki

Ido Geiko 05

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke

Ido Geiko 06

Prise de position
Position :
Yon Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement
Position :
Yon Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Gedan Gyaku Tsuki
Demi-tour
Position :
Yon Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Gedan Gyaku Tsuki

Ido Geiko 07

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement
Position :
Kyu Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Jun Tsuki
Demi-tour
Position :
Kyu Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Jun Tsuki

Ido Geiko 08

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement 01
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement 02
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mawashi Geri, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement 03
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Yon Jun Go Sokuto Yoko Geri, Chudan Gyaku Tsuki
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki

Ido Geiko 09

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
...
Déplacement 01
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mae Geri
Déplacement 02
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mawashi Geri
Déplacement 03
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Kyu Jun Sokuto Yoko Geri
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
...

Ido Geiko 10

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke, Uraken Ganmen Uchi, Hiji Mawashi Uchi, Jodan Tettsui
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke

Ido Geiko 11

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Oi Shuto Ganmen Uchi, Gyaku Shuto Sakotsu Uchi, Oi Shuto Uchi Uchi, Gyaku Shuto Hizo Uchi
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Back to Top