1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ido Geiko 01

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Oi Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki, Chudan Oi Tsuki
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai

Ido Geiko 02

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Gyaku Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki
Marche arrière
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Gyaku Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki

Ido Geiko 03

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement 01
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Jodan Uke, Gyaku Jodan Uke
Déplacement 02
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Chudan Soto Uke, Gyaku Chudan Soto Uke
Déplacement 03
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Chudan Uchi Uke, Gyaku Chudan Uchi Uke
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Oi Gedan Barai, Gyaku Gedan Barai

Ido Geiko 04

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke, Jodan Morote Tsuki
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke, Jodan Morote Tsuki

Ido Geiko 05

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke

Ido Geiko 06

Prise de position
Position :
Yon Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement
Position :
Yon Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Gedan Gyaku Tsuki
Demi-tour
Position :
Yon Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Gedan Gyaku Tsuki

Ido Geiko 07

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai
Déplacement
Position :
Kyu Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Jun Tsuki
Demi-tour
Position :
Kyu Ju Go Kiba Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Jun Tsuki

Ido Geiko 08

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement 01
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement 02
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mawashi Geri, Chudan Gyaku Tsuki
Déplacement 03
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Yon Jun Go Sokuto Yoko Geri, Chudan Gyaku Tsuki
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki

Ido Geiko 09

Prise de position
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
...
Déplacement 01
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mae Geri
Déplacement 02
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Jodan Mawashi Geri
Déplacement 03
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
Kyu Jun Sokuto Yoko Geri
Demi-tour
Position :
Zenkutsu Dachi
Mouvement :
...

Ido Geiko 10

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Chudan Uchi Uke, Uraken Ganmen Uchi, Hiji Mawashi Uchi, Jodan Tettsui
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke

Ido Geiko 11

Prise de position
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Déplacement
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Oi Shuto Ganmen Uchi, Gyaku Shuto Sakotsu Uchi, Oi Shuto Uchi Uchi, Gyaku Shuto Hizo Uchi
Demi-tour
Position :
Kokutsu Dachi
Mouvement :
Shuto Mawashi Uke
Back to Top