0  
 
1  
 
2  
 
3  
Musubi Dachi (Mokuso)
4  
 
5  
 
6  
 
7  
 
8  
 
9 Ichi
 
10 Ichi
 
11 Ichi
 
12 Ichi
 
13 Ichi
Sanchin Dachi / Jodan Uke
14 Ni
 
15 Ni
 
16 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
17 San
 
18 San
 
19 San
 
20 San
 
21 San
Kiba Dachi / Gedan Barai
22 Shi
 
23 Shi
 
24 Shi
 
25 Shi
Sanchin Dachi / Jodan Uke
26 Go
 
27 Go
 
28 Go
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
29 Roku
 
30 Roku
 
31 Roku
 
32 Roku
Kiba Dachi / Gedan Barai
33 Sichi
 
34 Sichi
 
35 Sichi (IBUKI)
 
36 Sichi (IBUKI)
 
37 Sichi (IBUKI)
 
38 Sichi (IBUKI)
Sanchin Dachi / Oi Jodan Uchi Uke
39 Hachi
 
40 Hachi (IBUKI)
 
41 Hachi (IBUKI)
 
42 Hachi (IBUKI)
Sanchin Dachi / Oi Jodan Uchi Uke
43 Kyu
 
44 Kyu (IBUKI)
 
45 Kyu (IBUKI)
Sanchin Dachi / Oi Jodan Uchi Uke
46 Ju
 
47 Ju
 
48 Ju
Shudan Mae Geri
49 Ju
 
50 Ju
Zenkutsu Dachi / Hiji Ago Uchi
51 Ju
Zenkutsu Dachi / Uraken Gammen Uchi
52 Ju
 
53 Ju
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
54 Ju
 
55 Ju
Zenkutsu Dachi / Gyaku Gedan Tsuki
56 Ichi
 
57 Ichi
 
58 Ichi
Kiba Dachi / Shuto Gammen Uchi
59 Ichi (Kiai)
Kiba Dachi / Shuto Gammen Uchi
60 Ni
 
61 Ni (IBUKI)
 
62 Ni (IBUKI)
Sanchin Dachi / Oi Chudan Uchi Uke
63 San
 
64 San (IBUKI)
 
65 San (IBUKI)
 
66 San (IBUKI)
Sanchin Dachi / Oi Chudan Uchi Uke
67 Shi
(en reculant)
68 Shi (IBUKI)
 
69 Shi (IBUKI)
Sachin Dachi / Oi Chudan Uchi Uke
70 Go
 
71 Go
 
72 Go
Jodan Mae Geri
73 Go
 
74 Go
Zenkutsu Dachi / Hiji Ago Uchi
75 Go
Zenkutsu Dachi / Uraken Gammen Uchi
76 Go
 
77 Go
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
78 Go
 
79 Go
Zenkutsu Dachi / Gyaku Gedan Tsuki
80 Roku
 
81 Roku
 
82 Roku
 
83 Roku (Kiai)
Kiba Dachi / Shuto Gammen Uchi
84 Sichi
 
85 Sichi
 
86 Sichi
Morote Tsuki (Jodan / Shudan)
87 Hachi
 
88 Hachi
Morote Tsuki (Jodan / Shudan)
89 Kyu
(en reculant)
90 Kyu
 
91 Kyu
Morote Tsuki (Jodan / Shudan)
92 Ju
 
93 Ju
 
94 Ju
 
95 Ju
 
96 Ju
Musubi Dachi
97  
 
98  
 
99