0  
 
1  
Musubi Dachi (Mokuso)
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6 Ichi
 
7 Ichi
 
8 Ichi
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
9 Ichi
 
10 Ichi
Kokutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
11 Ni
 
12 Ni
 
13 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Uke
14 Ni
 
15 Ni
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
16 San
 
17 San
 
18 San
 
19 San
Kiba Dachi / Gedan Barai
20 Shi
 
21 Shi
 
22 Shi
 
23 Shi
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
24 Shi
 
25 Shi
Kokutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
26 Go
 
27 Go
 
28 Go
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Uke
29 Go
 
30 Go
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shunda Tsuki
31 Roku
 
32 Roku
 
33 Roku
 
34 Roku
 
35 Roku
Kiba Dachi / Gedan Barai
36 Sichi
 
37 Sichi
 
38 Sichi
 
39 Sichi
 
40 Sichi
Kiba Dachi / Haito Uchi Uke
41 Sichi
 
42 Sichi
 
43 Sichi
Kiba Dachi / Shuto Gedan Barai
44 Hachi
 
45 Hachi
 
46 Hachi
 
47 Hachi
Kiba Dachi / Haito Uchi Uke
48 Hachi
 
49 Hachi
Kiba Dachi / Shuto Gedan Barai
50 Kyu
 
51 Kyu
 
52 Kyu
Kiba Dachi / Haito Uchi Uke
53 Kyu
 
54 Kyu
Kiba Dachi / Shuto Gedan Barai
55 Ju
 
56 Ju
Jodan Mae Geri
57 Ju
 
58 Ju
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Uke
59 Ju (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
60 Ichi
 
61 Ichi
Zenkutsu Dachi / Gyaku Uchi Uke
62 Ichi
 
63 Ichi
Zenkutsu Dachi / Gyaku Gedan Barai
64 Ichi
Zenkutsu Dachi / Gyaku Gedan Barai
65 Ni
 
66 Ni
 
67 Ni
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
68 San
 
69 San
 
70 San
Yoko Geri / Uraken
71 San
 
72 San
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
73 Shi
 
74 Shi
Yoko Geri / Uraken
75 Shi
 
76 Shi
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
77 Go
 
78 Go
 
79 Go
Yoko Geri / Uraken
80 Go
 
81 Go
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
82 Roku
 
83 Roku
Jodan Mae Geri
84 Roku
 
85 Roku
 
86 Roku (Kiai)
 
87 Sichi
 
88 Sichi
 
89 Sichi
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
90 Hachi
 
91 Hachi
 
92 Hachi
 
93 Hachi
 
94 Kyu
 
95 Kyu
 
96 Kyu
 
97 Kyu
 
98 Kyu
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
99 Ju
 
100 Ju
 
101 Ju
 
102 Ju
Musubi Dachi (Mokuso)
103  
 
104