0  
 
1  
Fudo Dachi
2  
 
3 Ichi
 
4 Ichi
 
5 Ichi
Kokutsu Dachi / Shudan Uchi Uke
6 Ichi
 
7 Ichi
Kokutsu Dachi / Shudan Gyaku Tsuki
8 Ni
 
9 Ni
Heisoku Dachi
10 San
 
11 San
Kokutsu Dachi / Shudan Uchi Uke
12 San
Kokutsu Dachi / Shudan Gyaku Tsuki
13 Shi
 
14 Shi
Heisoku Dachi
15 Go
 
16 Go
Zenkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
17 Roku
 
18 Roku
Zenkutsu Dachi / Juji Gedan Uke
19 Sichi
 
20 Sichi
Zenkutsu Dachi
Shuto Juji Jodan Uke
21 Sichi
 
22 Sichi
 
23 Hachi
Tsuru Ashi Dachi
24 Hachi
Zenkutsu Dachi / Shudan Oi Tsuki
25 Kyu
 
26 Kyu
 
27 Kyu
 
28 Kyu (Kiai)
Kiba Dachi / Mae Gedan Barai
29 Ju
Zenkutsu Dachi / Jodan Hiji Ate
30 Ju
Kiba Dachi / Jodan Haishu Uchi
31 Ju
 
32 Ichi
 
33 Ichi
 
34 Ichi
 
35 Ichi
 
36 Ichi
 
37 Ichi (Kiai)
Kake Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
38 Ni
 
39 Ni
Morote Age Jodan Tsuki
40 San
 
41 San
 
42 San
 
43 Shi
Kake Dachi / Gedan Juji Uke
44 Shi
Kake Dachi / Gedan Juji Uke
45 Go
 
46 Go
 
47 Go
Zenkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
48 Roku
 
49 Roku
 
50 Roku
 
51 Roku
Zenkutsu Dachi
52 Sichi
 
53 Sichi
Kiba Dachi
54 Hachi
 
55 Hachi
Musubi Dachi
56 Kyu
 
57 Kyu
 
58 Kyu
Zenkutsu Dachi
59 Ju
 
60 Ju
Kiba Dachi
61  
 
62  
 
63  
 
64  
Fudo Dachi