0  
Fudo Dachi
1  
 
2  
Fudo Dachi
3 Ichi
 
4 Ichi
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
5 Ni
 
6 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
7 San
 
8 San
 
9 San
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
10 San
 
11 San
Neko Ashi Dachi / Tettsui Komi Kami
12 Shi
 
13 Shi
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
14 Go
 
15 Go
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
16 Roku
 
17 Roku
Zenkutsu Dachi / Jodan Uke
18 Sichi
 
19 Sichi
Zenkutsu Dachi / Jodan Uke
20 Hachi
 
21 Hachi (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Jodan Uke
22 Kyu
 
23 Kyu
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
24 Ju
 
25 Ju
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
26 Ichi
 
27 Ichi
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
28 Ni
 
29 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
30 Ni
 
31 San
 
32 San
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
33 Shi
 
34 Shi
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
35 Go
 
36 Go
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
37 Roku
 
38 Roku (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
39 Sichi
 
40 Sichi
 
41 Sichi
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
42 Hachi
 
43 Hachi
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke (45°)
44 Kyu
 
45 Kyu
 
46 Kyu
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
47 Ju
 
48 Ju
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke (45°)
49  
 
50  
 
51