0  
 
1  
 
2  
 
3  
Fudo Dachi
4 Ichi
 
5 Ichi
 
6 Ichi
Kokutsu Dachi
Jodan Uke - Shudan Uchi Uke
7 Ni
 
8 Ni
 
9 Ni
Kiba Dachi / Jun Tsuki
10 San
 
11 San
 
12 San
Kokutsu Dachi
Jodan Uke - Shudan Uchi Uke
13 Shi
 
14 Shi
 
15 Shi
Kiba Dachi / Jun Tsuki
16 Go
 
17 Go
Tsuru Ashi Dachi
18 Go
Jodan Yoko Geri / Uraken Yoko Uchi
19 Go
 
20 Go
 
21 Go
 
22 Go
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
23 Roku
 
24 Roku
 
25 Roku
 
26 Roku
 
27 Roku
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
28 Sichi
 
29 Sichi
 
30 Sichi
 
31 Sichi
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
32 Hachi
 
33 Hachi
 
34 Hachi (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Shudan Yohon Nukite
35 Kyu
 
36 Kyu
 
37 Kyu
 
38 Kyu (Kiai)
 
39 Kyu
 
40 Kyu
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
41 Ju
 
42 Ju
 
43 Ju
 
44 Ju
 
45 Ju
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke (45°)
46 Ichi
 
47 Ichi
 
48 Ichi
 
49 Ichi
 
50 Ichi
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke (45°)
51 Ichi
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
52 Ni
 
53 Ni
 
54 Ni
 
55 Ni
 
56 Ni
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke (45°)
57 San
 
58 San
 
59 San
 
60 San
 
61 San
Zenkutsu Dachi / Sukui Uke
62 Shi
 
63 Shi
 
64 Shi
Shudan Mae Geri
65 Shi
 
66 Shi
 
67 Shi
Zenkutsu Dachi / Shudan Tsuki
68 Go
 
69 Go
 
70 Go
Sukui Uke
71 Go
 
72 Go
 
73 Go
Shudan Mae Geri
74  
 
75 Go
 
76 Go
Zenkutsu Dachi / Shudan Tsuki
77 Roku
 
78 Roku
 
79 Roku
Zenkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
80 Sichi
 
81 Sichi
 
82 Sichi
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
83 Hachi
 
84 Hachi
 
85 Hachi
Zenkutsu Dachi / Nihon Nukite
86 Hachi
 
87 Hachi
Zenkutsu Dachi / Jodan Uke
88 Kyu
 
89 Kyu
 
90 Kyu
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
91 Ju
Zenkutsu Dachi / Nihon Nukite
92 Ju
 
93 Ju
 
94 Ju
Zenkutsu Dachi / Jodan Uke
95  
 
96  
 
97  
Fudo Dachi