0  
 
1  
Fudo Dachi
2  
 
3  
Fudo Dachi
4 Ichi
 
5 Ichi
Kokutsu Dachi
Shudan Uchi Uke
6 Ni
 
7 Ni
 
8 Ni
Musubi Dachi
Shudan Uchi Uke - Gedan Barai
9 San
 
10 San
Musubi Dachi
Shudan Uchi Uke - Gedan Barai
11 Shi
 
12 Shi
 
13 Shi
Kokutsu Dachi
Shudan Uchi Uke
14 Go
 
15 Go
 
16 Go
Musubi Dachi
Shudan Uchi Uke - Gedan Barai
17 Roku
 
18 Roku
Musubi Dachi
Shudan Uchi Uke - Gedan Barai
19 Sichi
 
20 Sichi
Zenkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
21 Hachi
Zenkutsu Dachi / Osae Uke
22 Hachi
 
23 Hachi
Zenkutsu Dachi
Shudan Yohon Nukite
24 Kyu
 
25 Kyu
 
26 Kyu
Kiba Dachi
Tettsui Shudan Yoko Uchi
27 Ju
 
28 Ju
 
29 Ju (Kiai)
Zenkutsu Dachi
Shudan Oi Tsuki
30 Ju
Zenkutsu Dachi
Shudan Oi Tsuki
31 Ichi
 
32 Ichi
 
33 Ichi
Musubi Dachi
34 Ni
 
35 Ni
Shudan Mae Geri
36 Ni
 
37 Ni
Kiba Dachi / Gedan Hiza Uke
38 San
 
39 San
Kiba Dachi
Uraken Gammen Uchi
40 Shi
 
41 Shi
 
42 Shi
 
43 Shi
Shudan Mae Geri
44 Shi
 
45 Shi
Kiba Dachi / Gedan Hiza Uke
46 Go
 
47 Go
Kiba Dachi
Uraken Gammen Uchi
48 Roku
 
49 Roku
 
50 Roku
 
51 Roku
Shudan Mae Geri
52 Roku
 
53 Roku
Kiba Dachi / Gedan Hiza Uke
54 Sichi
 
55 Sichi
Kiba Dachi
Uraken Gammen Uchi
56 Hachi
 
57 Hachi
 
58 Hachi
 
59 Hachi
Zenkutsu Dachi / Shudan Oi Tsuki
60 Kyu
 
61 Kyu
 
62 Kyu
 
63 Kyu
 
64 Kyu
Kiba Dachi / Jodan Hiji Ate
65 Ju
 
66 Ju
 
67 Ju
 
68 Ju (Kiai)
Kiba Dachi / Jodan Hiji Ate
69 Ju
Kiba Dachi / Jodan Hiji Ate
70  
 
71  
 
72  
Fudo Dachi