0  
 
1  
Fudo Dachi
2  
 
3  
Fudo Dachi
4 Ichi
 
5 Ichi
 
6 Ichi
Kokutsu Dachi
7 Ni
 
8 Ni
 
9 Ni
Kokutsu Dachi
10 San
 
11 San
 
12 San
Zenkutsu Dachi / Juji Gedan Uke
13 Shi
 
14 Shi
Zenkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
15 Go
 
16 Go
Tsuru Ashi Dachi
17 Roku
 
18 Roku
Jodan Yoko Geri / Uraken Yoko Uchi
19 Roku
 
20 Roku
 
21 Roku
Zenkutsu Dachi / Jodan Hiji Ate
22 Sichi
 
23 Sichi
Tsuru Ashi Dachi
24 Hachi
 
25 Hachi
Jodan Yoko Geri / Uraken Yoko Uchi
26 Hachi
 
27 Hachi
 
28 Hachi
 
29 Hachi
Zenkutsu Dachi / Jodan Hiji Ate
30 Kyu
 
31 Kyu
 
32 Kyu
Zenkutsu Dachi
Shuto Yoko Gammen Uchi
33 Ju
Musubi Dachi
34 Ju
Jodan Mae Geri
35 Ju
 
36 Ju
 
37 Ju (Kiai)
Kake Dachi
Uraken Sayu Gammen Uchi
38 Ju
Kake Dachi
Uraken Sayu Gammen Uchi
39 Ichi
 
40 Ichi
 
41 Ichi
Zenkutsu Dachi
Morote Gedan Barai
42 Ni
 
43 Ni
Jodan Mae Geri
44 Ni
 
45 Ni
 
46 Ni
Zenkutsu Dachi
Shudan Gyaku Tsuki
47 Ni
Zenkutsu Dachi
Shudan Oi Tsuki
48 San
 
49 San
 
50 San
Zenkutsu Dachi
Morote Gedan Barai
51 Shi
Shudan Mae Geri
52 Shi
Jodan Mae Geri
53 Shi
 
54 Shi
Zenkutsu Dachi
Shudan Gyaku Tsuki
55 Shi
 
56 Shi
Zenkutsu Dachi
Shudan Oi Tsuki
57 Go
 
58 Go
 
59 Ho
Zenkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
60 Roku
 
61 Roku
 
62 Roku
Zenkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
63 Sichi
 
64 Sichi
 
65 Sichi
enkutsu Dachi
Morote Shudan Uchi Uke
66 Hachi
 
67 Hachi
 
68 Kyu
 
69 Kyu (Kiai)
Hiza Geri
70 Kyu
 
71 Kyu
 
72 Kyu
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
73 Ju
 
74 Ju
 
75 Ju
 
76 Ju
Kokutsu Dachi / Shuto Mawashi Uke
77  
 
78  
 
79  
Fudo Dachi