0  
 
1  
Fudo Dachi
2  
 
3  
 
4  
Fudo Dachi
5 Ichi
 
6 Ichi
Kansetsu Geri
7 Ichi
 
8 Ichi
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
9 Ni
 
10 Ni
Mae Keage
11 Ni
 
12 San
Zenkutsu Dachi
13 San
 
14 San
Kansetsu Geri
15 San
 
16 San
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
17 Shi
 
18 Shi
Mae Keage
19 Shi
 
20 Shi
Zenkutsu Dachi
21 Go
 
22 Go
Kansetsu Geri
23 Go
 
24 Go
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
25 Roku
 
26 Roku
Mae Keage
27 Roku
 
28 Roku
Zenkutsu Dachi
29 Sichi
 
30 Sichi
Mae Keage
31 Sichi
 
32 Sichi
Zenkutsu Dachi
33 Hachi
 
34 Hachi (Kiai)
Mae Keage
35 Hachi
 
36  
Zenkutsu Dachi
37 Kyu
 
38 Kyu
Kansetsu Geri
39 Kyu
 
40 Kyu
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
41 Ju
 
42 Ju
Mae Keage
43 Ju
 
44 Ju
Zenkutsu Dachi
45 Ichi
 
46 Ichi
Kansetsu Geri
47 Ichi
 
48 Ichi
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
49 Ni
 
50 Ni
Mae Keage
51 Ni
Zenkutsu Dachi
52 San
 
53 San
 
54 San
Kansetsu Geri
55 San
 
56 San
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
57 Shi
 
58 Shi
Mae Keage
59 Shi
 
60 Shi
Zenkutsu Dachi
61 Go
 
62 Go
Mae Keage
63 Go
 
64 Go
Zenkutsu Dachi
65 Roku
 
66 Roku (Kiai)
Mae Keage
67 Roku
 
68 Roku
Zenkutsu Dachi
69 Sichi
 
70 Sichi
Kansetsu Geri
71 Sichi
 
72 Sichi
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
73 Hachi
 
74 Hachi
Mae Keage
75 Hachi
 
76 Hachi
Zenkutsu Dachi
77 Kyu
 
78 Kyu
Kansetsu Geri
79 Kyu
 
80 Kyu
Zenkutsu Dachi / Morote Uke
81 Ju
 
82 Ju
Mae Keage
83 Ju
 
84 Ju
Zenkutsu Dachi
85  
 
86  
 
87  
 
88  
Fudo Dachi