0  
Fudo Dachi
1 Ichi
 
2 Ichi
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
3 Ni
 
4 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
5 San
 
6 San
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
7 Shi
 
8 Shi
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
9 Go
 
10 Go
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
11 Roku
 
12 Roku
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
13 Sichi
 
14 Sichi
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
15 Hachi
 
16 Hachi (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
17 Kyu
 
18 Kyu
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
19 Ju
 
20 Ju
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
21 Ichi
 
21 Ichi
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
22 Ni
 
23 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
24 San
 
25 San
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
26 Shi
 
27 Shi
 
28 Shi
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
29 Go
 
30 Go
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
31 Roku
 
32 Roku (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
33 Sichi
 
34 Sichi
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
35 Hachi
 
36 Hachi
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
37 Kyu
 
38 Kyu
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
39 Ju
 
40 Ju
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki