0  
Fudo Dachi
1  
 
2  
Fudo Dachi
3 Ichi
 
4 Ichi
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
5 Ni
 
6 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Chudan Tsuki
7 San
 
8 San
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
9 Shi
 
10 Shi
Zenkutsu Dachi / Oi Chudan Tsuki
11 Go
 
12 Go
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
13 Roku
 
14 Roku
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
15 Sichi
 
16 Sichi (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
17 Hachi
 
18 Hachi (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
19 Kyu
 
20 Kyu
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
21 Ju
 
22 Ju
Zenkutsu Dachi / Oi Chudan Tsuki
23 Ichi
 
24 Ichi
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
25 Ni
 
26 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Chudan Tsuki
27 San
 
28 San
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
29 Shi
 
30 Shi
 
31 Shi
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
32 Go
 
33 Go
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
34 Roku
 
35 Roku (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
36 Sichi
 
37 Sichi
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
38 Hachi
 
39 Hachi
Zenkutsu Dachi / Oi Chudan Tsuki
40 Kyu
 
41 Kyu
Kokutsu Dachi / Oi Uchi Uke
42 Ju
 
43 Ju
Zenkutsu Dachi / Oi Chudan Tsuki
44  
 
45  
 
46  
Fudo Dachi