0  
Fudo Dachi
1  
 
2  
Musubi Dachi (Mokuso)
3  
 
4  
 
5  
 
6 Ichi
 
7 Ichi
Kiba Dachi / Gedan Barai
8 Ichi
 
9 Ichi
Kiba Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
10 Ni
 
11 Ni
Kiba Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
12 San
 
13 San
 
14 San
Sanchin Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
15 Shi
 
16 Shi
 
17 Shi
Sanchin Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
18 Go
 
19 Go
Zenkutsu Dachi / Gyaku Gedan Tsuki
20 Roku
 
21 Roku
Zenkutsu Dachi / Gyaku Gedan Tsuki
22 Roku
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
23 Roku
Zenkutsu Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
24 Sichi
 
25 Sichi
 
26 Sichi
 
27 Sichi
Sanchin Dachi / Uchi Uke
28 Sichi
Sanchin Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
29 Hachi
 
30 Kyu
Sanchin Dachi (avancer)
31 Kyu
 
32 Kyu
Sanchin Dachi / Uchi Uke (lent)
33 Ju
 
34 Ju
Sanchin Dachi / Gyaku Shudan Tsuki
35 Ju
 
36 Ju
Sanchin Dachi / Oi Shudan Tsuki
37 Ichi
 
38 Ichi
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
39 Ichi
 
40 Ni
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
41 San
 
42 San
Zenkutsu Dachi / Gedan Barai
43 Shi
 
44 Shi
Shudan Mae Geri
45 Shi
 
46 Shi
 
47 Shi (Kiai)
Kiba Dachi / Jun Tsuki
48 Go
 
49 Go
Jun Tsuki
50 Go
 
51 Go
 
52 Go
Shudan Yohon Nukite
53 Roku
 
54 Roku
Shudan Yohon Nukite (droite ouverte)
55 Sichi
 
56 Sichi
 
57 Sichi
 
58 Sichi
Zenkutsu Dachi / Oi Uchi Uke, Gyaku Gedan Barai
59 Hachi
 
60 Hachi
Zenkutsu Dachi
61 Kyu (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Jodan Tsuki
62 Kyu (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Gyaku Gedan Tsuki
63 Kyu (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Oi Shudan Tsuki
64 Ju
 
65 Ju
 
66 Ju
 
67 Ju
 
68 Ju
 
69 Ju (IBUKI)
Sanchin Dachi / Mae Shuto Mawashi Uke
70  
 
71  
 
72  
 
73  
Musubi Dachi (Mokuso)
74  
 
75