0  
 
1  
Fudo Dachi
2  
Musubi Dachi (Mokuso)
3  
 
4  
 
5 Ichi
 
6 Ichi
Heiko Dachi
Morote Jodan Haito Uchi
7 Ichi
 
8 Ichi
 
9 Ichi
 
10 Ichi
 
11 Ichi
Heiko Dachi / Morote Jodan Tsuki
12 Ichi
 
13 Ichi
 
14 Ichi
 
15 Ni
 
16 Ni
 
17 Ni
Heiko Dachi / Uraken Mawashi Uchi
18 San
 
19 San
 
20 San
Heiko Dachi / Uraken Mawashi Uchi
21 Shi
 
22 Shi
Heiko Dachi / Yonhon Nukite
23 Go
 
24 Go
Heiko Dachi / Yonhon Nukite
25 Roku
 
26 Roku
 
27 Roku
 
28 Roku
 
29 Sichi
 
30 Sichi
 
31 Sichi
Zenkutsu Dachi / Shudan Shotei Uke
32 Sichi
 
33 Sichi
Zenkutsu Dachi / Shudan Tsuki
34 Hachi
 
35 Hachi
Neko Ashi Dachi / Gedan Shotei Uke
36 Hachi
 
37 Hachi
Neko Ashi Dachi / Jodan Koken Uke
38 Hachi
Neko Ashi Dachi / Shuto Uchi Komi
39 Kyu
Musubi Dachi / Shudan Shotei Uke
40 Kyu
 
41 Kyu
 
42 Kyu
Zenkutsu Dachi / Shudan Tsuki
43 Ju
 
44 Ju
 
45 Ju
Neko Ashi Dachi / Gedan Shotei Uke
46 Ju
 
47 Ju
Neko Ashi Dachi / Jodan Koken Uke
48 Ju
Neko Ashi Dachi / Shuto Uchi Komi
49 Ichi
 
50 Ichi
Musubi Dachi / Shudan Shotei Uke
51 Ni
 
52 Ni
Zenkutsu Dachi / Gedan Oi Tsuki
53 San
 
54 San
Zenkutsu Dachi / Jodan Gyaku Tsuki
55 San
 
56 San (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Shudan Oi Tsuki
57 Shi
 
58 Shi
Jodan Mae Geri
59 Shi
 
60 Shi
 
61 Shi
 
62 Shi
Neko Ashi Dachi
Shudan Haito Uchi Uke
63 Go
 
64 Go
Neko Ashi Dachi
Gedan Shotei Uke
65 Go
 
66 Go
Neko Ashi Dachi / Jodan Koken Uke
67 Go
 
68 Go
Neko Ashi Dachi / Shuto Uchi Komi
69 Roku
 
70 Roku
 
71 Roku
Musubi Dachi / Shudan Shotei Uke
72 Sichi
 
73 Sichi
Zenkutsu Dachi / Gedan Oi Tsuki
74 Hachi
 
75 Hachi
Zenkutsu Dachi / Jodan Gyaku Tsuki
76 Hachi
 
77 Hachi (Kiai)
Zenkutsu Dachi / Shudan Oi Tsuki
78 Kyu
 
79 Kyu
Jodan Mae Geri
80 Kyu
 
81 Kyu
 
82 Kyu
Neko Ashi Dachi
Shudan Haito Uchi Uke
83 Ju
 
84 Ju
Neko Ashi Dachi
Gedan Shotei Uke
85 Ju
 
86 Ju
Neko Ashi Dachi / Jodan Koken Uke
87 Ju
Neko Ashi Dachi / Shuto Uchi Komi
88  
 
89  
 
90  
 
91